Általános felhasználási feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződés, Szolgáltatás-megrendelési nyomtatványok. Jelen szerződés és annak minden függeléke (együttesen "Szerződés") a rendes vagy online rendelésben ("Megrendelés") megadott vállalat ("Megrendelő") és a Monster Worldwide Magyarország Kft., ("Monster") között jött létre. A jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatások ("Szolgáltatások") a mellékelt Megrendelésben vannak felsorolva. Jelen Szerződésben említett oldalak ("Oldalak") a Monster vagy kapcsolt vállalkozásai – akár részleges, akár egyéb – ellenőrzése alatt álló weboldalakat jelentik.

2. A Szerződés időtartama és megszűnése. Jelen Szerződés időtartama ("Időtartam") a Megrendelésben meghatározott időpontban ("Kezdő Időpont") veszi kezdetét, és (kivéve, ha a Megrendelés mást tartalmaz) (i) a Kezdő Időponttól számított egy évig, vagy (ii) a Megrendelő által megvásárolt termék(ek) lejárati idejének végéig tart, attól függően, hogy melyik esemény következik be korábban, és azt – a lent meghatározott esetek kivételével – sem a Megrendelő, sem a Monster nem szüntetheti meg. Az Időtartam lejárta előtt megkezdett szolgáltatásnyújtás a jelen Szerződés feltételei szerint az érvényes időtartamból hátralévő ideig folytatódik. A Monster írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal megszüntetheti a jelen Szerződést, ha: (a) a Megrendelő csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményez magával szemben, vagy azok valamelyikébe beleegyezik, illetve ha engedményezést hajt végre a hitelezők javára; felszámolóbiztos, csődgondnok, vagyonfelügyelő vagy más hasonló tisztviselő kijelölését kérvényezi vagy jóváhagyja, vagy ha saját maga, illetve vagyonának egésze vagy jelentős része vonatkozásában felszámolóbiztos, csődgondnok, vagyonfelügyelő vagy más hasonló tisztviselő kijelölésére kerül sor; vagy a Megrendelővel, illetve vagyonának egészével vagy lényeges részével kapcsolatosan indított bármilyen csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetén; vagy (b) ha a Monster bármely más, a közte és a Megrendelő közti szerződést annak a Megrendelő általi megszegése miatt felmondja. A fenti események bármelyikének bekövetkezte esetén a Monsternek jogában áll a fennálló tartozás kifizettetésének meggyorsítására és a felmerülő ügyvédi és egyéb költségek behajtására. A jelen Szerződés bármelyik fél által azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a másik fél lényegesen megszegi a Szerződést, és annak orvoslása az írásbeli figyelmeztetés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem történik meg. A 2, 3, 4, 8, 9 és 10. szakasz rendelkezései a Szerződés megszüntetése vagy lejárta után is hatályban maradnak.

3. Fizetés. A számlák megfizetése a számla dátumától számított 30. napon válik esedékessé, hacsak a Megrendelésben vagy a számlán nincs másként feltüntetve. A Monster törvényes mértékű kamatot számíthat fel bármely, az esedékességig meg nem fizetett összeg után. Amennyiben szükségessé válik, hogy a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti bármely összeget előlegként fizesse meg, úgy az előre fizetett összeg az annak megfelelő, a szerződés lejáratakor esedékes tartozás összegére lesz elszámolva. A Szerződés szerinti fennmaradó összeg a Megrendelő számára havonta kerül kiszámlázásra a Szerződés Időtartama alatt mindaddig, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem kerül. A Monster saját döntése szerint számlázhat úgy is, hogy e-mailben elektronikus számlát küld a Megrendelőnek. A Szolgáltatási összegek nem tartalmazzák az ÁFA összegét. A Megrendelő felelős a Szolgáltatásokhoz fűződő bármely jelenlegi vagy későbbi értékesítési, használati vagy egyéb, fogyasztást terhelő adókötelezettség megfizetéséért. Amennyiben bármely számla a jelen szakaszban, a Megrendelésben vagy a számlán meghatározott fizetési határidőkön túl kifizetetlen marad, a jelen Szerződés szerint a Monster meggyorsíthatja a még ki nem számlázott bármely összeg kifizettetését. Abban az esetben, ha a Megrendelő bármilyen számlát túlfizet, a Megrendelőnek visszafizetést kell kérnie a túlfizetéstől számított hat hónapon belül; az ilyen túlfizetésről szóló bármely jóváírási értesítés kizárólag a kibocsátástól számított hat hónapig érvényes. A Szolgáltatásért fizetett díjak nem visszatérítendőek, kivéve a Monster lényeges szerződésszegésének esetét, amely esetben a Monster a Szerződés megszüntetésekor még nem teljesített Szolgáltatásokért kifizetett előlegeket visszatéríti a Megrendelő részére. A Monster fizetések beszedésével és átvételével harmadik személyt bízhat meg. A Monster időről-időre ellenőrizheti a Megrendelő hitelképességét. A Monster fenntartja a jogot a Megrendelő részére biztosított bármilyen hitel meghosszabbításának elutasítására, valamint bármilyen Szolgáltatásnyújtás előtt előlegfizetés követelésére. A Monster a Megrendelőtől kapott bármely összeget a jelen vagy a Megrendelővel kötött bármilyen egyéb Szerződés szerinti esedékes összeg vonatkozásában beszámíthatja. A Megrendelő vállalja, hogy valamennyi számlát maradéktalanul – bármiféle levonás nélkül – megfizet. A Szerződés szerint járó Szolgáltatásokat Megrendelő cégcsoportjába tartozó tagok kizárólag a Monster előzetes jóváhagyásával vehetik igénybe. A Megrendelő felelős minden, a Szerződés szerint vásárolt Szolgáltatásért való fizetésért, akkor is, ha a cégcsoport valamely tagja vette igénybe a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat. Amennyiben a Megrendelő a saját ügyfele számára ügynökségként működik, a Megrendelő valamennyi olyan összeg megfizetéséért felelős, amely a Szerződésből ered, függetlenül attól, hogy a Megrendelő ügyfele teljesíti-e fizetési kötelezettségét vagy sem. Amennyiben a Megrendelő csoportos beszedési megbízással fizető új megrendelő, ki kell töltenie egy banki megbízást, amely a Megrendelő részére külön kerül kiküldésre (tartalmazza a Megrendelő bankszámlaszámát, bankazonosítóját, a bank nevét, valamint a bankszámla-tulajdonos nevét). Amennyiben a Megrendelő az utolsó 12 hónapban csoportos beszedési megbízással fizetett a Monsternek, a Monster ugyanezen feljegyzett banki adatokat fogja használni mindaddig, amíg eltérő értesítést nem kap a Megrendelőtől. A Megrendelőnek azonosnak kell lennie a csoportos beszedési megbízást adó számlatulajdonossal. A Megrendelő szavatol azért, hogy ő a csoportos megbízást adó számlatulajdonos, és hogy a csoportos beszedési megbízáson szereplő aláírások hitelesek. A Megrendelő felhatalmazza bankját, hogy a Monster, valamint annak alvállalkozói és ügynökei részére a jelen Szerződéssel kapcsolatos bankszámla-adatokat szükség szerint átadja, továbbá tájékoztassa a Monstert, amennyiben a csoportos beszedési megbízás megszűnik. Amennyiben a csoportos beszedési megbízással történő fizetés sikertelen, a Megrendelőnek haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a fizetés más úton megtörténjen, továbbá viselni köteles a sikertelen csoportos beszedési megbízással kapcsolatban a Monstert esetlegesen terhelő költséget is.

4. Bizalmasság, adatvédelem és további szolgáltatások. (a) Mindegyik fél bizalmasan kezeli a jelen Szerződés rendelkezéseit, és nem hozza őket harmadik személy tudomására (ez alól kivételt képeznek a felek tanácsadói és/vagy kapcsolt vállalkozásai, akik szintén titoktartásra kötelesek) a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. (b) A Monster vállalja, hogy eleget tesz minden hatályos adatvédelmi jogszabálynak, valamint hogy a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását saját adatvédelmi irányelvei szerint végzi, melyek a következő helyen tekinthetők meg: http://reg.monster.hu/privacy/. Oldalainak integritása védelmében a Monster fenntartja a jogot, hogy az elérhetőségi adatokat felszólítás esetén továbbítsa bármely közigazgatási vagy bűnüldözési szervnek. A Monster továbbíthatja az elérhetőségi adatokat abban az esetben is, ha az Oldal Megrendelő általi használatával kapcsolatban panasz merül fel, és a használat módja összeférhetetlen a jelen Szerződés rendelkezéseivel. (c) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Monster e-mailben értesítheti a Megrendelőt a Szolgáltatásokban bekövetkezett fejlesztésekről, fontos újdonságokról és promóciókról (ideértve a kérdőíves felméréseket is) mindaddig, amíg a Megrendelő írásban vissza nem vonja ezt a felhatalmazást.

5. Tulajdoni jogok. Hacsak a Monster és a Megrendelő közötti termék-felhasználási szerződés másként nem rendelkezik, minden állásajánlat, hirdetés és/vagy videofelvétel, melyet a Megrendelő bármely Oldalon való elhelyezés végett átad, valamint az azokkal kapcsolatos minden szellemi alkotásokhoz fűződő jog és egyéb tulajdoni jog a Megrendelőt illeti, és az ő tulajdonában marad. A Megrendelő a Monster és kapcsolt vállalkozásai számára visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örökös, teljes mértékben ellentételezett, nem kizárólagos és világszerte érvényes felhasználási jogot ad a Megrendelő által biztosított állásajánlat, hirdetés és/vagy videofelvétel (teljes vagy részleges) felhasználására, másolására, sokszorosítására, kiadására, előadására, közzétételére és terjesztésére. A Megrendelő ezen felül a Monster számára nem kizárólagos, jogdíjmentes, másra nem átruházható (korlátozott) felhasználási jogot biztosít a Megrendelő védjegyének, logójának és egyéb szellemi tulajdonainak használatára, bemutatására, másolására és közlésére, melyeket a Monster kizárólag a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének céljára használhat fel. A Monster fenntart minden jogot, ideértve az összes szellemi alkotáshoz fűződő jogot az alábbiakhoz kapcsolódóan: (i) bármely jogvédett technológia és szoftver, melyet az Oldalak, vagy azok egy része tartalmaz vagy felhasznál, valamint (ii) az Oldalakon vagy azok egy részén (a Megrendelő fent megnevezett tartalmainak kivételével) található tartalom és minden olyan elem, mely része vagy szerves alkotóeleme (illetve gyűjteménye vagy szerkesztett változata) az előzőben említettek bármelyikének.

6. Felhasználási feltételek. (a) Amennyiben a Megrendelő személyzeti vagy munkaerő-közvetítő ügynökség, úgy hirdetései vagy reklámjai kizárólag a Megrendelő saját logója vagy márkaneve alatt jelenhetnek meg. Amennyiben a Megrendelő reklámügynökség, hirdetései vagy reklámjai kizárólag a Megrendelő ügyfelének vagy a Megrendelésben megnevezett végfelhasználónak logója vagy márkaneve alatt jelenhetnek meg. Bármely más esetben a Megrendelő az alábbiakban felsorolt minden Szolgáltatást kizárólag saját belső üzleti céljaira használhat fel, ezeket nem adhatja tovább vagy nem adhatja át harmadik fél számára, valamint kizárólag saját logója és/vagy márkaneve alatt tehet közzé hirdetéseket vagy reklámokat. (b) Megrendelő tudomásul veszi, hogy tevékenységét az általa meglátogatott egyes Oldalak felhasználási feltételeinek betartásával kell végeznie. Minden egyes Oldal felhasználási feltételei az adott Oldal honlapján található "Felhasználási feltételek" hivatkozásra kattintva érhetőek el. Amennyiben a jelen bekezdésben jelzett bármely meglátogatott Oldal felhasználási feltételei és jelen Szerződés feltételei között eltérés mutatkozik, a jelen Szerződés feltételei az irányadóak. (c) A Monster fenntartja a jogot, hogy – amennyiben alapos oka van feltételezni, hogy a Megrendelő megszegi jelen Szerződés bármely pontját, vagy a Megrendelővel kötött bármely más szerződést vagy a Felhasználási feltételeket – felfüggessze a Megrendelő számára nyújtott Szolgáltatások biztosítását és/vagy minden jelszót/egyéb belépési kódot.

7. Korlátozott szavatosság. A Monster szavatolja, hogy professzionális módon, az irányadó szakmai standardoknak megfelelő Szolgáltatásokat biztosít. Ezen túlmenően a Monster nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot azért, hogy a Szolgáltatások vagy Oldalak kereskedelmi értékkel bírnak vagy bármely más sajátos célra alkalmasak, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltatások vagy Oldalak működéséért, bizonyos böngésző szoftverekkel való kompatibilitásért, a Szolgáltatások vagy Oldalak jogtisztaságáért, teljesítményéért vagy a használatukból eredő eredményekért.

8. Kártérítés. A felek (ebben a minőségben "Kártérítésre kötelezett Fél") kötelesek megtéríteni a másik fél, a másik fél kapcsolt vállalkozásai, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai és megbízottjai (ebben a minőségben "Kártérítésre jogosult Fél", és együttesen "Kártérítésre jogosult Felek") felé bármely harmadik fél részéről felmerülő igény, per vagy követelés kapcsán felmerülő kárt, ideértve korlátozás nélkül az ésszerű jogi és számviteli költségeket is, melyek az alább felsoroltakkal kapcsolatban keletkeztek: (a) bármely harmadik személyt illető szabadalom, szerzői jog, üzleti titok vagy egyéb tulajdoni jog megsértése vagy állítólagos megsértése, (i) a Monster esetében a Szolgáltatás nyújtásával, míg (ii) a Megrendelő esetében az Oldalakra szánt anyagok a Megrendelő általi vagy nevében történő rendelkezésre bocsátásával összefüggésben; (b) a Monster esetében, a Szolgáltatás nyújtásával összefüggő súlyosan gondatlan vagy szándékos kötelességszegés; és (c) a Megrendelő esetében a Szolgáltatások igénybevételével összefüggő súlyos gondatlanság, szándékos kötelességszegés valamint a Monster jóhírnevének csorbítása. A Kártérítésre kötelezett Fél ezen kötelezettségei csak akkor érvényesíthetők, ha a Kártérítésre jogosult Fél haladéktalanul írásban értesíti a Kártérítésre kötelezett Felet bármely ilyen igényről, perről vagy követelésről.

9. A felelősség korlátozása. Ezen feltételek semmiben sem korlátozhatják bármely fél felelősségét törvényben megengedett határokon túl. A Kártérítésre kötelezett Félnek a 8. szakaszban meghatározott kötelezettségei kivételével, és a Megrendelő jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek bármilyen korlátozása nélkül (a) egyik Fél sem felel semmilyen másik fél (sem a másik fél jogaiból származtatott jogi követelésekkel fellépő bármely személy) felé véletlen, közvetett, következményes, különleges vagy elrettentő jellegű károkért – ideértve a bevétel vagy profit elmaradását, adat- vagy üzletvesztést – mely jelen Szerződésből vagy a jelen Szerződésben nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett, még akkor sem, ha a felelős vagy annak vélt felet tájékoztatták az ilyen károk felmerülésének lehetőségéről, más forrásból értesülhetett ezekről vagy a lehetőségéről ténylegesen tudomása volt, és (b) a feleknek a jelen Szerződésből, bármely termékből, bármely Szolgáltatásból vagy az Oldalak használatából fakadó vagy azokkal kapcsolatos felelősségéből következő fizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Megrendelő által a Monsternek a szerződéses időszak alatt fizetett vagy fizetendő összeget.

10. Vegyes rendelkezések. Mindkét fél egyetért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele és nyújtása során valamennyi vonatkozó jogszabályt be kell tartani; ide értve különösen, de nem kizárólag a munkára, munkavállalásra és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. Továbbá a Megrendelő vállalja, hogy a jelentkező életkorával, nemével, vallási meggyőződésével, egészségével, szexuális irányultságával vagy nemzetiségi hovatartozásával kapcsolatos adatokat, illetve a jelentkező által megadott egyéb hasonló jellegű adatokat nem fogja a munkavállalással kapcsolatos döntéshozatal során felhasználni. A jelen Szerződésben szereplő felek független szerződő felekként járnak el, és e Szerződés tartalma semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az társulást, vegyesvállalatot vagy a Monster és a Megrendelő vagy a Megrendelő bármely munkavállalója/ügynöke között egyéb megbízási jogviszonyt hozna létre. Ez a Szerződés, amely több példányban is aláírható, tartalmazza a felek közötti teljes megegyezést a jelen Szerződés tárgyát képező tranzakciókra és ügyekre vonatkozóan, és felülír minden előzetes kommunikációt, megegyezést és szerződést (legyen az szóbeli vagy írásbeli), valamint bármely, nem a Monster által biztosított szerződési vagy értékesítési feltételeket, illetve megrendelést, amelyet a Megrendelő küldött vagy időről-időre küldhet. A Szerződés kizárólag mindkét fél írásbeli hozzájárulásával módosítható illetve bontható fel. Amennyiben a 3. szakasz másképp nem rendelkezik, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem ruházhatja át jelen Szerződést sem egészben, sem részben, sem egyesülés esetén, sem vagyon vagy részvény értékesítése vagy átruházása esetén, sem máshogy, kivéve azt az esetet, (i) ha az a Monster eszközei egészének vagy részének egyesülésével, konszolidációjával, átszervezésével vagy értékesítésével kapcsolatos; vagy (ii) ha az átruházás a Monster által önállóan vagy közösen irányított, illetve a Monstert irányító fél részére történik (ezek a továbbiakban: "Engedélyezett Átruházás"). Mindkét fél kizárólag olyan, a másik fél által tett kijelentéseket vagy vállalt szavatosságokat vett figyelembe a jelen Szerződés megkötése során, amelyek a jelen Szerződésben kifejezetten feltüntetésre kerültek. A jelen Szerződés által biztosított jog vagy jogorvoslat gyakorlásával kapcsolatos, bármely fél részéről történt mulasztás vagy késedelem nem minősül az adott jogról való lemondásnak; valamint semmilyen jog vagy jogorvoslati lehetőség egyszeri vagy részleges gyakorlása vagy elmulasztása nem zárja ki a későbbiekben bármely egyéb jog vagy jogorvoslati lehetőség Szerződés szerinti gyakorolását. Amennyiben ezeknek a feltételeknek bármelyikéről egy hatáskörrel rendelkező hatóság úgy találja, hogy bármilyen mértékben érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, úgy ezen rendelkezéseket el kell választani a jogszerűektől, melyeket azonban érvényesnek kell tekinteni a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig. A jelen Szerződésre, valamint a Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Megrendelő és a Monster közötti vitára a magyar jog az irányadó, és a felek alávetik magukat a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának. Mindkét fél Szerződés szerinti teljesítése függhet vis major eseményektől. Valamennyi, a jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítést elsőbbségi, tértivevényes küldeménnyel vagy expressz futárszolgálattal kell küldeni, a Megrendelésben szereplő címekre, és ezeket a tényleges kézbesítéskor kell átadottnak tekinteni. A jelen Szerződés rendelkezéseit kizárólag a jelen szerződést megkötő felek kényszeríthetik ki.

A.) MONSTER JOB POSTINGS (MONSTER ÁLLÁSHIRDETÉSEK)

Az álláshirdetés állásajánlatot hirdet, a Megrendelésben megadott Oldal(ak)on közölve. Az álláshirdetés közzétehető a Monster hirdetési eszközével (MOHR/MHX), szerverhez szinkronizált üzleti hálózati átjáró útján (BGW), vagy harmadik fél eszközével, a Megrendelésben foglaltak szerint.

Az álláshirdetések ”Fixed Location Jobs” (adott helyszínre hirdetett állások) vagy ”Area-Wide Jobs” (területi szintű állások) lehetnek. Ezek lehetővé teszik a Megrendelő számára, hogy (i) a Megrendelésben meghatározott időtartamra és (ii) a Megrendelésben meghatározott helyszínre vagy bármely más helyszínre hirdessen állást a Megrendelésben meghatározott Oldalakon (vagy egy részén). Az állásokat a Szerződés Időtartama alatt kell meghirdetni, melyet követően azok lejárnak. Minden álláshirdetés csak egy (1) álláshelyre vonatkozó munkaleírást tartalmazhat egy adott helyszínre és álláskategóriára vonatkozóan, valamint legfeljebb három foglalkozást, illetve három foglalkoztatási ágat tartalmazhat kategóriánként, kivéve a területi szintű állásokat (Area Wide Jobs), ahol a Megrendelő kategóriánként egynél több helyszínt is megadhat (a Megrendelésben foglaltaknak megfelelően). A Szerződés Időtartama alatt minden meghirdetett állás a Megrendelésben meghatározott időtartam lejártáig aktív, akkor is, ha az adott álláshirdetés ütemezett időtartama meghaladja a szerződés Időtartamát.

Bármely (1) lejárt álláshirdetés ismételt aktiválása, (2) álláshirdetés megszakítása vagy megújítása, (3) az Oldalon végrehajtott változtatások (kivéve, ha a megvásárolt termék lehetővé teszi a hirdetések közlését több Oldalon is) vagy (4) a hivatkozási szám megváltoztatása a BGW-n keresztül közzétett hirdetéseknél új álláshirdetésnek minősül. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Oldalakon közzétett álláshirdetések más weboldalakon is megjelennek a keresési eredmények között.

Az álláshirdetés 30 naponta automatikusan frissülhet, ha a Megrendelés így rendelkezik.

A Megrendelő kijelenti, hogy a Oldalon közölt minden hirdetés egy meghatározott és tényleges állásajánlatot tartalmaz, nem adatbázis felállítására szolgál, illetve nem általános munkaleírás. Hacsak a Megrendelés máshogy nem rendelkezik, a Megrendelő vállalja, hogy nem hirdet meg olyan állást egyik Oldalon sem, amely: (i) ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal vagy előírásokkal; (ii) a Monster valamely versenytársának oldalára mutató linkeket tartalmaz; (iii) ”rejtett”, irreleváns vagy félrevezető kulcsszavakat tartalmaz; (iv) piramisjáték-rendszert, ”klubtagságot”, forgalmazási vagy értékesítési ügynökséggel kapcsolatos ajánlatot, vagy bármely más olyan üzleti lehetőséget ajánl, amely előzetes vagy időszakos pénzbefizetést követel meg, ami csak jutalékot fizet (kivéve, ha az álláshirdetés jelzi, hogy az csak jutalék, és egyértelműen leírja az eladandó termékeket/szolgáltatásokat), vagy újabb tagok, továbbforgalmazók vagy továbbértékesítők toborzását írja elő; (v) a Szerződési Feltételek 6. cikkelyében engedélyezett saját logó vagy márkanév helyett más logót vagy márkanevet tartalmaz; (vi) a Megrendelő saját állásközvetítő weboldalára mutató linket tartalmaz; vagy (vii) olyan linket tartalmaz, mely becsmérlő, sértő, obszcén, fenyegető jellegű, illetve a Monster megítélése szerint zaklató, másokban félelmet vagy szorongást keltő anyagokat tartalmaz, korlátozás nélkül ideértve a rasszista, szexista, zaklató, fenyegető, diszkriminatív, vulgáris vagy gyalázkodó anyagokat, véleményeket vagy üzeneteket.

A Monster fenntartja a jogot, hogy saját döntése szerint bármikor, bármely Oldalról azonnal eltávolítsa a szabálytalan álláshirdetéseket, valamint azokat a hirdetéseket, amelyeket a Megrendelő nem vásárolt meg kifejezetten.

B.) SERVICE POSTING (A MONSTER ÁLTAL KIVITELEZETT HIRDETÉSEK)

A Monster által kivitelezett hirdetés olyan álláshirdetés, melyet a Monster hoz létre a Megrendelő egyedi külső megjelenési tervei szerint. A Megrendelő felelőssége, hogy minden szempontból megfelelő hirdetési anyagot biztosítson, legalább három munkanappal az álláshirdetés megjelenése előtt. A Monster semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő által közlésre átadott anyag késedelme miatt, akár tartalmi, akár technikai problémák okozták a késést. A Megrendelő felelőssége, hogy az első aktiválást követően haladéktalanul ellenőrizze az adott álláshirdetést, és késedelem nélkül értesítse a Monstert bármilyen hibáról. A nyilvánvaló hibák bejelentési időtartama az álláshirdetés aktiválásának időpontjában veszi kezdetét. Rejtett hibák esetén ez az időtartam a hiba felfedezésével veszi kezdetét. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a hiba bejelentését, úgy kell tekinteni, hogy az álláshirdetés aktiválásával a Megrendelő az adott hirdetést hibátlannak fogadta el. A Monster fenntart minden jogot, ideértve a szerzői jogot, védjegyet vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogot a létrehozott álláshirdetésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Megrendelő az anyagot HTML formátumban adja át, a Megrendelő a pontos és megfelelő közlés érdekében az alábbi feltételeket fogadja el: A Monster standard (W3C-kompatibilis) HTML-t fogad el, amely kompatibilis a böngészők (Internet Explorer, Mozilla) jelenlegi verzióival. Tilos iFrames, keretdefiníciók vagy scriptek (Javascript) használata, melyek külső forrásból töltik újra az álláshirdetéseket. HTML elemek, pl. BODY, TABLE és DIV stílusa nem módosítható, a Megrendelő azonban meghatározhatja a kategóriákat, és az egyes elemekhez igazíthatja azokat. Amennyiben a Megrendelő pontos pozicionálást igénylő háttérképeket használ, a Monster nem vállal garanciát arra, hogy ezek a képek minden elérhető böngészőtípuson pontosan ugyanúgy jelennek meg.

C.) JOB REFRESH (ÁLLÁS FRISSÍTÉSE

Az állás frissítése lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a hirdetések időtartama alatt egy vagy több alkalommal frissítse álláshirdetéseit. Álláshirdetés frissítésekor a meghirdetett állás a keresési eredmények elejére kerül, és a közzététel dátuma is hasonlóképpen frissül.

D.) JOB LOGO (ÁLLÁSLOGÓ)

Az álláslogó lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a hirdetésbe illessze stílusában és hangulatában illeszkedő saját logóját.

E.) JOB SEARCH RESULTS LOGO (LOGÓ AZ ÁLLÁSKERESÉSI EREDMÉNYEKNÉL)

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a Megrendelő minden álláskeresési eredménylistán elhelyezhesse saját logóját.

F.) CLIENT JOB TEMPLATE (ÜGYFÉL MUNKASABLON)

Az Ügyfél márkaépítés (Client job branding, ”CJB”) olyan álláshirdetési sablon, melyet a Monster hozott létre a Megrendelő számára. A CJB célja a hatás fokozása, illetve a Megrendelő offline reklámkampányainak stílus- és hangulatbeli kiegészítése. A CJB Designer egy továbbfejlesztett álláshirdetési sablon, mely a Megrendelőről további információt, például fényképeket vagy grafikákat tartalmazhat.

G.) CV LICENSES (EGYSZEMÉLYES CV (ÖNÉLETRAJZ)-ENGEDÉLYEK)

Az CV adatbázis engedély hozzáférést nyújt a Monster önéletrajz-adatbázisához, mely az álláskeresők önéletrajzait tartalmazza kereshető formátumban (”CV Adatbázis”). A ”CV Adatbázis Engedély” egyetlen, a Megrendelő közvetlen ellenőrzése alatt álló egyedi felhasználó (”CV Felhasználó”) számára szóló engedély, mely hozzáférést biztosít a CV adatbázishoz a Megrendelésben meghatározott időtartamra és típusra (országos vagy helyi) szóló egyedi jelszó révén. Minden egyes CV Adatbázis Engedélyre ésszerű felhasználási szabályok érvényesek, melyek bármely 12 hónapos időszakra legfeljebb 20.000 önéletrajz-megtekintést tesznek lehetővé (rövidebb engedélyek esetében arányosan kevesebbet). Az önéletrajz megtekintése (cv view) akkor történik meg, ha egy önéletrajzzal a felhasználó műveletet végez az önéletrajzok keresését követően. Példának okáért, egyetlen önéletrajz-megtekintésnek számít korlátozás nélkül ideértve, amikor a CV Felhasználó: (a) megnyit egy önéletrajzot, (b) megnyit és kinyomtat egy önéletrajzot, (c) megnyit és e-mailben elküld egy önéletrajzot, (d) megnyit és egy mappához ad egy önéletrajzot vagy (e) megnyitás nélkül egy mappához adja az adott önéletrajzot. Többszöri önéletrajz-megtekintésnek számít, ha a CV Felhasználó többször megnyitja és bezárja ugyanazt az önéletrajzot (megjegyzés: az önéletrajz-keresési eredmények mellett egy ”megtekintve” ikon jelenik meg, mely jelzi, hogy a CV Felhasználó megtekintette az önéletrajzot). Miután egy önéletrajz mappába kerül, a Megrendelő többször is megnyithatja anélkül, hogy ez újabb megtekintésnek minősülne.

A Megrendelő vállalja, hogy azonnal értesíti a Monstert, amint a jelszó birtokában lévő személy távozik a Megrendelőtől; a Monster fenntartja a jogot, hogy az adott jelszót visszavonja, és a Megrendelő értesítésével újabb jelszót adjon ki. A Monster fenntartja a jogot, hogy a kiadott jelszavakat a Megrendelő értesítésével időszakonként megváltoztassa. Amennyiben az CV Adatbázis Engedélyben megnevezetten kívül egyéb felhasználó lép be az CV Adatbázisba, az a jelen Szerződés megszegésének minősül.

A Megrendelő kijelenti, hogy az CV Adatbázist kizárólag a tényleges és élő álláshirdetésekhez illeszkedő profillal rendelkező jelöltek keresésére használja, és semmilyen más szolgáltatást nem ajánl fel a jelentkezőknek. A CV Adatbázis Engedély nem használható általános adatgyűjtésére, az álláskeresőket vagy az önéletrajz tulajdonosait nem kereshetik meg otthoni üzleti ajánlatokkal, díj alapú üzleti ajánlattal vagy franchise ajánlatokkal.